سلامت پخش هستی
سلامت پخش هستی

شرکت سلامت پخش هستی در بهمن مــاه ســال 1389 بــا هــدف تهیــه و توزیع ســریع، مطمئن و سراســری داروهای تولید داخل و وارداتــی و زنجیــره ســرد، محصولات مخدر و تحت کنترل، محصــولات ســلولزی، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های غذایی و دارویی، محصولات آرایشی و بهداشــتی مورد نیاز کشور شــروع به فعالیت کرده است.

اطلاعات بیشتر