به میزبانی چهارشنبه 18 بهمن 1402

به میزبانی گروه صنعتی گلرنگ برگزار شد؛
همایش حسابرسی داخلی

همایش واحدهای حسابرسی داخلی به همت گروه صنعتی گلرنگ و با حضوربرخی از نمایندگان واحدهای حسابرسی داخلی مجموعه‌های اقتصادی کشور با هدف ارتقاء سطح کیفی حرفه حسابرسی داخلی با استفاده از ...

متن خبر