حضور گروه یکشنبه 7 خرداد 1402

حضور گروه صنعتی گلرنگ در نمایشگاه کار دانشگاه تهران

گروه صنعتی گلرنگ با هدف جذب نیروهای نخبه، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و ارتقای برند کارفرمایی از تاریخ 1 الی 3 خرداد ماه در نمایشگاه کار دانشگاه تهران حضور ...

متن خبر