گزارشی از سه شنبه 8 اسفند 1396

گزارشی از حضور گروه صنعتی گلرنگ در نمایشگاه کار ایران

نمایشگاه کار ایران در روز شنبه پنجم اسفندماه، در حالی به کار خود پایان داد که استقبال از غرفه گروه صنعتی گلرنگ تفاوت معناداری داشت.  پیش از شروع نمایشگاه بیلبوردهایی در ...

متن خبر